Reglement

Huishoudelijk reglement Hoornse Zaalvoetbalstichting

ALGEMENE BEPALINGEN.

Wedstrijden:

Artikel 1

1. Jaarlijks wordt door het bestuur een competitie uitgeschreven, waaraan alle aangemelde teams kunnen deelnemen.
2. Wedstrijden om beker en wisselprijzen of anderszins, kunnen door het bestuur worden georganiseerd onder daarvoor vast te stellen regels.
3. De aanvang van de competitie wordt via e-mail bekend gemaakt.
4. Bij alle wedstrijden moeten de daarvoor vastgestelde spelregels worden toegepast.
5. Voor alle wedstrijden door het bestuur vastgesteld, zal zoveel mogelijk een scheidsrechter worden aangewezen.
6. De duur van de wedstrijd bedraagt 45 minuten.

Competitie:

Artikel 2


1. Alle aangemelde teams worden ingedeeld in klassen naar gelang hun sterkte.
2. Elk team dat later toetreedt tot de competitie zal in de regel worden ingedeeld in de klasse van zijn vermoedelijke sterkte
3. Het op verzoek plaatsen bij keuze in een hogere of lagere klasse kan door het bestuur om bijzondere redenen worden goedgekeurd, mits daarbij naar hun oordeel geen belangen van anderen worden geschaad.
4. Het bestuur kan bepalen dat het terugzetten naar een lagere klasse geschiedt wanneer een team (of vereniging) gedurende een seizoen vrijwillig niet aan enige competitie deelneemt.
5. Voor de aanvang van het seizoen wordt door het bestuur bekend gemaakt op welke wijze en onder welke voorwaarden kan worden ingeschreven voor de competitie.
6. Voor de aanvang van de competitie wordt in bovengenoemd orgaan de indeling van de teams bekend gemaakt.

Betalingen

Artikel 3

1. Elk team dient de door het bestuur vastgestelde contributie te voldoen, uiterlijk op de uiterste betaaldatum zoals deze blijkt uit de factuur.
2. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan heeft het bestuur de bevoegdheid een daartoe gespecialiseerde organisatie namens haar de factuur te laten innen.
3. De kosten voor hetgeen vermeldt staat in het tweede lid komen voor rekening van het team waarvan de factuur wordt geïnd.

 
Voorwaarden voor het deelnemen aan wedstrijden.

Artikel 4

1. Een speler mag slechts aan wedstrijden (uitgeschreven of goedgekeurd door het bestuur) deelnemen indien hij/zij:
a. tenminste 15 jaar oud is en aan het bestuur is opgegeven als lid van het team waarvoor hij/zij in wedstrijden wenst uit te komen.
b. niet is geroyeerd.
c. niet is geschorst, dan wel is uitgesloten van deelname aan wedstrijden.
d. een geldig legitimatiebewijs (met pasfoto) kan tonen.

Het bestuur is bevoegd hiervan afwijkende bepalingen te maken.

Wedstrijdprogramma.

Artikel 5

1. Wensen ten aanzien van de indeling en/of het wedstrijdprogramma kunnen bij het bestuur kenbaar gemaakt worden voor aanvang van de competitie.
2. Het bestuur zal serieus proberen met deze wensen rekening te houden, doch is daartoe niet verplicht.
Wijziging wedstrijdprogramma.

Artikel 6

1. Ieder team is verplicht een wedstrijd te spelen waarvan zij uiterlijk een week van te voren in kennis is gesteld, met vermelding van de hal waarin gespeeld moet worden en de aanvangstijd van de wedstrijd, tenzij tijdig en om gegronde reden(en) is afgezegd conform het bepaalde in artikel 10.
2. Een vastgestelde wedstrijd kan door het bestuur in bijzondere gevallen worden uitgesteld, mits dit tenminste 48 uur tevoren aan belanghebbenden kenbaar is gemaakt.
Terugtrekken uit de competitie.

Artikel 7

1. Alleen met toestemming van het bestuur kan een team uit de competitie worden teruggetrokken.
2. Het terugtrekken gedurende de competitie heeft tengevolge dat:
a. alle door het team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld worden beschouwd.
b. alle op het teruggetrokken team behaalde punten uit de stand worden verwijderd.
c. Betaalde contributie worden niet gerestitueerd. Eventueel nog verschuldigde contributie dient alsnog te worden voldaan.

Rangorde.

Artikel 8

1. De rangorde in een competitie wordt bepaald volgens het aantal behaalde winstpunten en zonodig het doelsaldo.
2. Voor een gewonnen wedstrijd ontvangt het winnende team 3 punten. Bij een gelijkspel krijgen beide teams 1 punt, voor een verloren wedstrijd ontvangt het verliezende team 0 punten.
3. Komen aan het eind van het seizoen, bij een gelijk aantal punten, twee of meer teams voor een titel, dan beslist het doelsaldo van die competitie.
4. Eindigen twee teams gelijk en is het doelsaldo eveneens gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat.

Niet spelen of uitspelen van wedstrijden.

Artikel 9

1. Een wedstrijd wordt als niet gespeeld beschouwd als op het vastgestelde tijdstip niet tenminste 4 spelers (inclusief de doelverdediger) van de teams aanwezig zijn.
2. Een schriftelijke mededeling aan het bestuur dat het team de voor haar vastgestelde wedstrijd niet zal spelen is onherroepelijk.
3. Een wedstrijd wordt als niet uitgespeeld beschouwd bij:
a. het voortijdig beëindigen hiervan door een van beide teams
b. het staken van de wedstrijd door de scheidsrechter tengevolge van wangedrag of wanordelijkheden
c. het definitief dalen van het aantal spelers van een team tot minder dan 3 (inclusief de doelverdediger)
d. indien tijdens de wedstrijd de scheidsrechter uitvalt, zonder dat een ander bereid is om als scheidsrechter op te treden.
e. Andere dan hierboven genoemde oorzaken
4. Het bestuur bepaalt of er sprake is van schuld aan het niet spelen resp. het niet uitspelen van een wedstrijd.
5. Indien er sprake is van schuld aan het in punt 4 genoemde, zal het bestuur straffen opleggen.
6. Onverminderd het bepaalde onder punt 5 heeft het bestuur de bevoegdheid een team uit de competitie te nemen door het enkele feit, dat dit team voor de tweede keer in het seizoen niet is opgekomen, of dat een team twee keer schuldig is verklaard aan het staken van een wedstrijd in een seizoen.
7. Indien het bestuur van mening is dat er geen sprake is van schuld aan het niet spelen of het niet uitspelen van een wedstrijd, dan worden beide teams hier zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld en wordt deze, indien van belang, opnieuw vastgesteld.
8. Als er geen schuld is vastgesteld aan het niet uitspelen van een wedstrijd laat het bestuur het niet gespeelde gedeelte van de wedstrijd alsnog uitspelen, tenzij het beslist dat de op het moment van staken bereikte stand als einduitslag wordt aangemerkt.

 

Tijdstip van aanvang.

Artikel 10

1. Het bestuur stelt voor iedere wedstrijd het tijdstip van aanvang vast.
2. De teams zijn verplicht op het vastgestelde tijdstip aanwezig en speelgereed te zijn.
3. Is een der teams niet aanwezig, dan wordt de wedstrijdklok gestart (in overleg met het wel aanwezige team) en kan de resterende tijd alsnog worden gespeeld.
4. Is echter 10 minuten nadat de klok in werking is gesteld het ontbrekende team nog niet aanwezig, dan wordt de wedstrijd niet meer gespeeld.

Afzeggen voor wedstrijden

Artikel 11

1. Afzeggen voor een wedstrijd is alleen toegestaan met gegronde redenen. Het afzeggen van wedstrijd kan, zonder oplegging van een sanctie als bedoeld in artikel 17, uiterlijk worden gedaan 72 uur voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd.
2. Indien het op een bepaalde speelavond absoluut onmogelijk is om te spelen, dient dit voorafgaand aan de competitie mede te worden gedeeld aan het bestuur. Het bestuur houdt zoveel mogelijk rekening hiermee. Doch, het is niet uit te sluiten dat u incidenteel op deze speelavond wordt ingedeeld. Dit zal u ruim van te voren worden medegedeeld.
3. Een team dat zonder afzegging niet is op komen dagen, of een team dat minder dan 24 uur van te voren heeft afgezegd voor een wedstrijd, verliest deze wedstrijd reglementair met 3-0.
4. Indien een team gedurende een seizoen meer dan drie maal afzegt op een tijdstip later dan het tijdstip als omschreven in lid 3, kan door het bestuur van verdere deelname aan de competitie- en bekerwedstrijden worden uitgesloten.
Teamopgave

Artikel 12

1. Elke team dat aan de competitie deelneemt, verstrekt uiterlijk bij aanvang van de competitie een opgave met de namen van hun spelers.
2. Wijzigingen van deze opgaven kunnen gedurende het seizoen worden aangepast in overleg met het bestuur.
3. Het bestuur is bevoegd, ook al neemt het geen kwade trouw aan, na overleg met het betrokken team, wijzigingen aan te brengen in een teamopgave, indien het deze onjuist of niet meer juist acht.
4. Spelers, die in een teamopgave staan vermeld, mogen gedurende de periode waarvoor niet voor een ander team spelen indien dat andere team in dezelfde klasse is ingedeeld.
5. Een speler die een deel van een wedstrijd heeft gespeeld, wordt geacht de hele wedstrijd gespeeld te hebben. 
Niet gerechtigde speler.

Artikel 13

1. Indien een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd of aan een niet uitgespeelde wedstrijd heeft deelgenomen wordt hiervan, zodra dit is geconstateerd, door het bestuur melding gemaakt in het eerstvolgende programma.
2. Een speler is aan te merken als niet gerechtigd indien:
 a.) deze bij team speelt waarbij hij niet is ingeschreven, terwijl het team waar hij wel staat ingeschreven in dezelfde klasse uitkomt.
b.) deze geschorst is.
c.) deze niet staat ingeschreven en voor de deelname geen toestemming is gevraagd aan dan wel verkregen door de scheidsrechter.

Tenue

Artikel 14

1. Een doelverdediger is verplicht een tenue te dragen wat hem onderscheidt van zijn medespelers, de spelers van de tegenpartij en de scheidsrechter.
2. Indien de doelverdediger naar het oordeel van de scheidsrechter niet voldoet aan het bepaalde in lid 3, is de doelverdediger verplicht een hesje aan te trekken.
3. Indien twee teams een wedstrijd spelen waarin, naar het oordeel van de scheidsrechter, de tenues teveel op elkaar lijken, dan dient het laatstgenoemde team andere wedstrijdkleding te dragen, die voldoende afwijkt van die van het andere team en de scheidsrechter. Indien deze kleding niet voorhanden is, dient dit team te spelen in hesjes.
4. Het bestuur heeft de verplichting ervoor te zorgen dat er in elke speelhal voldoende hesjes (minimaal 5) aanwezig zijn.
5. Een speler mag geen sierraden dragen (oorbellen, kettingen, horloge, piercings, etc.). Voorts mag een speler niets dragen dat gevaarlijk is voor hemzelf of een andere speler. (braces, gips, o.i.d.) , zulks ter beoordeling van de scheidsrechter.
Aanwijzing scheidsrechter, secretaris/tijdwaarnemer en zaaldienst.

Artikel 15

1. Het bestuur wijst voor de speelavonden scheidsrechters en een tijdwaarnemer aan
2. Van elke bovengenoemde aanwijzing wordt kennis gegeven in het programma. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, dan wordt bericht gegeven aan de contactpersonen van de betrokken teams.
3. De teams zijn, op straffe van een sanctie zoals omschreven in artikel 17, verplicht de opgedragen diensten uit te voeren
4. De aanwijzing kan altijd door het bestuur gewijzigd worden.
5. Is er geen scheidsrechter niet aanwezig en er is geen andere bevoegde scheidsrechter, dan zal de wedstrijd worden geleid door de aangestelde tijdwaarnemer.
6. Indien een ander persoon bereid is de wedstrijd te leiden, dan is dit toegestaan, mits beide teams kenbaar maken hier geen probleem mee te hebben.

Speelveld/materiaal.

Artikel 16

1. Het bestuur draagt er zorg voor dat het speelveld en het spelmateriaal (waaronder de speelbal) voldoen aan de voorschriften. Tevens zorgt het bestuur ervoor dat elke zaal voorzien is van voldoende hesjes voor het geval er zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 13 lid 3 en /of lid 5.

Sancties.

Artikel 17

1. Het bestuur is bevoegd tot het uit de competitie halen van teams die niet voldoen aan hun financiële verplichtingen.
2. Ditzelfde geldt voor alle overtredingen van de regels, gesteld in deze reglementen.
3. Een team dat niet voldoet komt tijdwaarnemen terwijl zij hier wel voor is aangewezen ontvangt een boete van € 10 bij een eerste verzuim. Bij elk volgend verzuim bedraagt de boete € 15.
4. Een team dat te laat afzegt en geen vervangend team heeft weten te regelen, ontvangt een boete van € 40, gelijk aan de prijs van de zaalhuur die de stichting heeft moeten betalen aan de huurder voor de huur van de sporthal gedurende een wedstrijdduur.
5. Indien een speler of begeleider voor, gedurende of na de wedstrijd een directe rode kaart heeft ontvangen, dan is deze persoon geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.
Een andere schorsing kan volgen na onderzoek door het bestuur.                                                                                                                        6.Het team wat schuldig is aan het staken van de wedstrijd , verliest met
3-0, of de eindstand,indien hoger dan 3-0 verlies

Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Hoornse Zaalvoetbalstichting

 

laatst bijgewerkt op 30-07-2012